Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)    +90 (530) 914-9916   sabak@sabak.org.tr
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Akreditasyon başvurusunda bulunan kurumların, Öz Değerlendirme Raporu hazırlama sürecinde, akıllarına takılan sorulara yanıt vermek üzere gönüllü olan Hocalarımıza Mentor Eğitimi yapıldı.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ulusal Akreditasyon kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile 2020 yılı İzleme Programı değerlendirildi.
SABAK, International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)’a tam üye olmuştur.

Tüzük

DERNEK TÜZÜĞÜ

MADDE 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı "Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği"dir. Derneğin kısa adı "SABAK"tır ve tüzüğün bundan sonraki maddelerinde kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi Ankara’dadır ve şubesi yoktur.

MADDE 2: Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanları

a.SABAK'ın temel amacı, farklı disiplinlerdeki sağlık eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesi hedeflenmektedir.

b.SABAK, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

i.Sağlık bilimleri eğitim programlarını, kurumların başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek,

ii.Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,

iii.Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,

iv.Sağlık bilimleri programlarının paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,

v.Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,

vi.Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, yardımlaşmak,

vii.Uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak,

viii.İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,

ix.Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak,

x.Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, internet sayfası oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak, posta ve elektronik posta ile yaymak,

xi.Amaçlarını gerçekleştirmek için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

xii.2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

xiii.Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,

xiv.Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

xv.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, mallarının bir kısmı ile vakıf birlikleri kurmak,

xvi.Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

xvii.Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

MADDE 3: Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul

Amaçları ve yürüttükleri etkinliklerle SABAK’ın amaçlarını destekleyecek olan gerçek ve tüzel kişiler yazılı müracaatları halinde Yönetim Kurulu kararıyla SABAK üyesi olabilirler.

MADDE 4: Üniversite ve Fakültelerde Yönetim Görevi Yürüten Üyelerin Program Değerlendirme ve Akreditasyon Çalışmalarına Katılımı

Üniversitelerde Rektör, Rektör Yardımcısı ve Rektör Danışmanı, Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Dekan ve Dekan Yardımcısı görevlerine getirilenler ile bu görevleri yürütürken SABAK’a üye olanlar, bu görevleri süresince olası çıkar çatışma ve/veya çakışmalarını önlemek amacıyla, Program Değerlendirme ve Akreditasyon çalışmalarına katılmazlar. Tüm diğer üyelik hakları olduğu gibi devam eder.

MADDE 5: Üyelikten Çıkma

Her üye, istifa etmek suretiyle dilediği anda SABAK üyeliğinden çıkabilir. Ancak istifanın yazılı olması şarttır. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ölüm nedeniyle üyeliğin düşmesi durumunda borç takibi yapılmaz.

MADDE 6: Üyelikten Çıkarılma

Kanunların ve işbu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Yönetim Kurulu kararıyla SABAKüyeliğinden çıkarılırlar. SABAK üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır:

a.  SABAK tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b.  Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c.  Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

d.  SABAK organlarınca verilen kararlara uymamak,

e.  Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

MADDE 7: Organlar

SABAK’ın organları aşağıda sıralanmıştır:

a.  Genel Kurul,

b.  Yönetim Kurulu,

c.  Denetim Kurulu,

Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayı ile SABAK faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla yeni kurullar oluşturulabilir.

MADDE 8: Genel Kurul

Genel Kurul, SABAK’ın en yetkili karar organı olup, SABAK’a kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul, her yıl Kasım ayı içersinde, Yönetim Kurulu'nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Dernek üyesi tüzel kişiler, Genel Kurul toplantısında kim tarafından temsil edileceklerini Genel Kuruldan önce, gerekli yetki belgeleri ile beraber Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirirler.

MADDE 9: Genel Kurula Çağrı ve Toplantı Yeter Sayısı

a.Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi basılı olarak duyurulmak veya yazılı olarak ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, yetersayı sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

b.Toplantı, yetersayı sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur ve ikinci toplantı için çağrı yapılır. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

c.Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve SABAK’ın feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; yetersayının sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda yetersayı aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 10: Genel Kurul Toplantı İlkeleri

a.Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi"ndeki adlarının karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler.

b.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu'nca bir tutanak düzenlenir.

c.Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere başkan, bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek üç kişilik divan heyeti oluşturulur.

d.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul'un gündem taslağı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Divan gündem taslağını görüşmeye açar ve Genel Kurul üyelerinden gelen değişiklik önerilerini de gözeterek oylar ve kesinleştirir.

e.Genel Kurul'da her gerçek ya da tüzel kişi temsilcisi üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

f.Genel Kurul'da, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık oylamayla yapılır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba ya da kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

g.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu'na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 11: Olağanüstü Genel Kurul

a.Yönetim Kurulu'nun veya Denetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya SABAK üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Genel Kurul Yönetim Kurulu'nca olağanüstü toplantıya çağırılır.

b.SABAK üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine karşın Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'u otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmaması halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 12: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul'un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a.Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

b.Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

c.Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,

d.Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak; Yönetim Kurulu'nu aklamak,

e.Gelecek çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,

f.Tüzük değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,

g.Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp önerdiği yönetmelikler ve oluşturulmasını önerdiği kurullar hakkında karar almak,

h.SABAK için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

i.SABAK’ın uluslararası çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulu'nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

j.Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,

k.Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile SABAK hizmetleri için görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerine verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinde kullanılacak esasları belirlemek,

l.SABAK’ın feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

m.Yönetim Kurulu'nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve gerekli konularda karar vermek.

MADDE 13: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul'daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır. Yönetim Kurulu üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar; Yönetim Kurulu üyeliği ya da katıldıkları Yönetim Kurulu toplantıları için huzur hakkı alamazlar. Ancak Dernekle ilgili görevlendirildikleri bir etkinliği gerçekleştirmek amacı ile yaptıkları harcamalar Dernek bütçesinden karşılanır.

MADDE 14: Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

a.Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter üye seçerek göreve başlar.

b.Yönetim Kurulu yılda en az dört defa toplanır ve gerektiğinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

c.Yönetim Kurulu toplantıları üyelerden en az üçünün bulunmasıyla açılır ve sürdürülür; kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır.

d.Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

e.Elektronik imza ile imzalandıktan sonra çıktısı alınarak deftere yapıştırılmak ve noterce onaylanmak suretiyleYönetim Kurulu video-konferans ya da tele-konferans yoluyla da toplanabilir.

MADDE 15: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

a.Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gereken iş ve işlemleri yapmak, kararları almak ve uygulamak,

b.Genel Kurul'un aldığı kararları uygulamak,

c.SABAK'ı başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere temsil yetkisi vermek,

d.Çalışma dönemi çalışma programı ile, bütçe, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak, Genel Kurul'un onayına sunmak ve uygulamak,

e.Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumdaki üyelerin çıkarılmasına ilişkin gerekli incelemeleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerin üyelikten çıkartılma kararını vermek,

f.Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

g.Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,

h.Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'nun (SAK) yapısı, üyeleri ve çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliği ve gerektiğinde bu yönetmelikteki değişiklikleri SAK'ın görüşlerini de alarak hazırlamak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

i.SABAK yönetmeliklerinin öngördüğü yönergeleri, gerektiğinde SAK’ın ve ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlanmak, değiştirilmek ve iptal etmek,

j.Gerekli gördüğünde, SABAK faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla SABAK organı olarak çalışacak yeni kurulların oluşturulması ile ilgili öneriler oluşturmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

k.Gerekli gördüğünde, SABAK faaliyet alanlarında görev yapacak danışma kurulları, komiteler, çalışma grupları kurmak ve bunlarca oluşturulacak raporları inceleyip karar almak,

l.SABAK’ın yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek,

m.SABAK amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri hakkında öneriler oluşturmak, Genel Kurul'un onayına sunmak, Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak bu tür etkinlikleri planlamak ve yürütmek,

n.Gerekli gördüğünde, SABAK tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

o.SABAK organlarının işlemleri ile ilgili itirazları karara bağlamak.

MADDE 16: Denetim Kurulu

a.Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

b.Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

c.Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul'daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

d.Denetim Kurulu ilk toplantısında başkanını seçer ve bunu Yönetim Kurulu'na yazı ile bildirir.

e.Denetim Kurulu toplantı yeter sayısı ikidir.

f.Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

    i.SABAK’ın, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, en az yılda bir kez denetlemek ve denetim sonuçlarını yazılı rapor şeklinde Yönetim Kurulu'na iletmek,

    ii.Gerekli gördüğünde ya da çağrıldığında Yönetim Kurulutoplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak, görüş ve düşüncelerini paylaşmak,

    iii.Denetim sonuçlarını ortak imzalı bir rapor şeklinde Genel Kurul'a sunmak.

MADDE 17: Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu sağlık bilimleri programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. Kısa ad olarak "SAK" kullanılır. SAK'ın yapısı, üyeleri ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikte yapılacak değişiklerde de aynı yöntem izlenir.

MADDE 18: Gelirler

SABAK’ın gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır:

a. Özel ve tüzel üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidatlar,

b. Bağışlar (SABAK amaçlarının gerçekleşmesi için mal ve para olarak yapılacak yardımlar),

c. Mevduat faizi, repo, hazine bonosu ve benzeri menkul gelirleri,

d. Taşınır ve taşınmaz malvarlığından elde edilecek kira vb. gelirleri,

e. Kurs, seminer, eğitim, program değerlendirme, program akreditasyon, yayın vb. etkinliklerden ve diğer SABAK faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

f. SABAK’ın amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurduğu, işlettiği ve ortak olduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerden elde edilen kazançlar.

g. İlgili yasaların izin verdiği diğer gelirler.

SABAK'a gelir elde etmek için yapılacak faaliyetlerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu gelirler ancak Dernekler Kanunu'nda belirtilen esaslara göre düzenlenmiş makbuzlar karşılığı tahsil olunur. Parayı verenin ve tahsilat yapanın makbuz üzerinde açık kimliği ve imzası bulunur. Yönetim Kurulu gelirleri toplamak, harcamaları yapmak, bankadan para çekmek vb. konularda alacağı kararla üyelerinden bir ya da birkaçını münferiden ya da müştereken yetkili kılabilir. Bu durum diğer Yönetim Kurulu üyelerinin hukuksal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

MADDE 19: Derneğin İç Denetimi

SABAK'da Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu'nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 20: Derneğin Borçlanma Usulleri

SABAK, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu'nun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, SABAKın gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve SABAK’ı ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz, o yıl için Genel Kurul tarafından onaylanmış gelirler bütçesinin yarısını geçemez ya da yeni çalışma dönemlerine sarkamaz. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı ile proje bazında daha büyük miktarlarda borçlanabilir.

MADDE 21: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

SABAK Genel Kurulu her zaman SABAK’ın feshine karar verebilir. Genel Kurul'da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel Kurul'da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, tasfiye son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde SABAK adında "tasfiye halinde Sağlık BilimleriEğitimProgramları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak SABAK’ın para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul'da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul'da, devredilecek yer belirlenmemişse bulunduğu ildekive SABAK’ın amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 22: Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 23: Tüzük Değişikliği

a. Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

b. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1: Geçici Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidat

İlk Genel Kurul toplanana kadar gerçek ve tüzel tüm üyelerin giriş ödentisi 50TL, yıllık üye aidatı da 50 TL'dir.

Bu tüzük 23 madde ve 1 geçici maddeden oluşmaktadır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

     1. Gülsüm Aydan Genç (Başkan)

     2. Özlem Ülger (Başkan Yardımcısı)

     3. Gonca Bumin (Sayman)

     4. Hülya Gökmen Özel (Genel Sekreter)

     5. Meral Huri (Üye)

     6. Çiğdem Ayhan (Üye)

     7. Mine Baydan Aydemir (Üye) 

Şikayet ve Öneriler

Ad Soyad
   

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Association for Childhood Education International
Association for Childhood Education International
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
EUA, European University Association
EUA, European University Association
TUNING Educational Structures
TUNING Educational Structures
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
Council for Higher Education Accreditation, USA
Council for Higher Education Accreditation, USA
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
Türkiye Kalite Derneği
Türkiye Kalite Derneği
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.

HIZLI BAĞLANTILAR
İlgili diğer kurumlar için linklere buradan ulaşabilirsiniz.

 

logo sabak

 

ADRES

Emek Mahallesi Bişkek Caddesi
125-127 MTC Plaza Kat:3 No:16
Çankaya/Ankara

E-POSTA

sabak@sabak.org.tr

İLETİŞİM

+90 (530) 914 99 16