Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)    +90 (530) 914-9916   sabak@sabak.org.tr
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Akreditasyon başvurusunda bulunan kurumların, Öz Değerlendirme Raporu hazırlama sürecinde, akıllarına takılan sorulara yanıt vermek üzere gönüllü olan Hocalarımıza Mentor Eğitimi yapıldı.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ulusal Akreditasyon kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile 2020 yılı İzleme Programı değerlendirildi.
SABAK, International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)’a tam üye olmuştur.

 

Sabak Portal

Görev ve Yetkiler

 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Dernekte çalışacak personelin ücretlerini tespit eder
 • Komite ve alt komitelerin kurulmasına karar verir ve bu komitelere yetki verir.
 • Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her türlü kararı almak ve uygulamak,
 • Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkan Görev ve Yetkileri

 • Derneğin ita amiridir, derneği temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık yapar,
 • Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar,
 • Kısa, orta ve uzun vade de yürütülecek çalışmalarda geçici komisyonlar oluşturur,
 • Derneğin hizmet ve çalışma alanlarını kanun, tüzük ve yönetmelikler kapsamında yürütür,
 • Yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlamak,
 • Kanunlar kapsamında, dernek tüzüğünün gerektirdiği çalışma alanları çerçevesinde yönetmelikleri hazırlar, derneğin yetkili organlarına sunar,
 • Yönetim kurulunun yetki verdiği iş ve işlemleri yürütür,        

Sekreter Görev ve Yetkileri

 • Başkanın bulunmadığı durumlarda, başkanın görevlendirdiği hallerde başkanlığa vekâlet eder,
 • Derneğin tüm yazışmalarını yürütür,
 • Derneğin çalışma programlarını başkanla birlikte hazırlar,
 • Yönetim kuruluna derneğin çalışmalarıyla ilgili rapor sunar,
 • Derneğin tutulması zorunlu olan resmi evraklarını tutar,
 • Derneğe üye kayıt işlemlerini yürütür,
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yapar,

Sayman Görev ve Yetkileri

 • Derneğin gelir-gider hesap işlemlerini yürütür,
 • Üye aidatlarının zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar,
 • Tutulması zorunlu demirbaş defterini ve belgeleri düzenler,
 • Mali bütçeyi hazırlayarak yönetim kuruluna sunar,
 • Başkanın onayı ile dernek harcamalarını yapar,
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yapar,

Üye Görev ve Yetkileri

 • Mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek,

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 • Derneğin mali nitelikteki faaliyetlerinin yasalara ve mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek ve raporlamak 
 • Tek tek veya kurul üyeleri toplu olarak dernek kayıtlarını ve yasal defterlerini incelemek 
 • Kurul en geç altı ayda bir yapacağı denetleme sonuçlarını Yönetim Kurulu’ na, toplandığında Genel Kurul’a raporlar
 • Dernek üyelerinin 1/10 unun yazılı talebi üzerine belirli bir konuda inceleme yaparak raporlar ve gerekli ise yasal işlem başlatılması için girişimde bulunur. 
 • Kararlarını salt çoğunluk ile oluşturur.

Şikayet ve Öneriler

Ad Soyad
   

HIZLI BAĞLANTILAR
İlgili diğer kurumlar için linklere buradan ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Association for Childhood Education International
Association for Childhood Education International
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
EUA, European University Association
EUA, European University Association
TUNING Educational Structures
TUNING Educational Structures
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
Council for Higher Education Accreditation, USA
Council for Higher Education Accreditation, USA
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
Türkiye Kalite Derneği
Türkiye Kalite Derneği
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.

 

logo sabak

 

ADRES

Emek Mahallesi Bişkek Caddesi
125-127 MTC Plaza Kat:3 No:16
Çankaya/Ankara

E-POSTA

sabak@sabak.org.tr

İLETİŞİM

+90 (530) 914 99 16