Arama

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Dernekte çalışacak personelin ücretlerini tespit eder
 • Komite ve alt komitelerin kurulmasına karar verir ve bu komitelere yetki verir.
 • Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her türlü kararı almak ve uygulamak,
 • Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Başkan Görev ve Yetkileri

 • Derneğin ita amiridir, derneği temsil eder ve yönetim kuruluna başkanlık yapar,
 • Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar,
 • Kısa, orta ve uzun vade de yürütülecek çalışmalarda geçici komisyonlar oluşturur,
 • Derneğin hizmet ve çalışma alanlarını kanun, tüzük ve yönetmelikler kapsamında yürütür,
 • Yıllık gelir-gider hesaplarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, gelecek dönemlere ait bütçeyi hazırlamak,
 • Kanunlar kapsamında, dernek tüzüğünün gerektirdiği çalışma alanları çerçevesinde yönetmelikleri hazırlar, derneğin yetkili organlarına sunar,
 • Yönetim kurulunun yetki verdiği iş ve işlemleri yürütür,

          

Sekreter Görev ve Yetkileri

 • Başkanın bulunmadığı durumlarda, başkanın görevlendirdiği hallerde başkanlığa vekâlet eder,
 • Derneğin tüm yazışmalarını yürütür,
 • Derneğin çalışma programlarını başkanla birlikte hazırlar,
 • Yönetim kuruluna derneğin çalışmalarıyla ilgili rapor sunar,
 • Derneğin tutulması zorunlu olan resmi evraklarını tutar,
 • Derneğe üye kayıt işlemlerini yürütür,
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yapar,

 

Sayman Görev ve Yetkileri

 • Derneğin gelir-gider hesap işlemlerini yürütür,
 • Üye aidatlarının zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar,
 • Tutulması zorunlu demirbaş defterini ve belgeleri düzenler,
 • Mali bütçeyi hazırlayarak yönetim kuruluna sunar,
 • Başkanın onayı ile dernek harcamalarını yapar,
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yapar,

 

Üye Görev ve Yetkileri

 • Mevzuatın kendisine verdiği görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • Başkanın vereceği diğer görevleri yürütmek,

 

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 • Derneğin mali nitelikteki faaliyetlerinin yasalara ve mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek ve raporlamak 
 • Tek tek veya kurul üyeleri toplu olarak dernek kayıtlarını ve yasal defterlerini incelemek 
 • Kurul en geç altı ayda bir yapacağı denetleme sonuçlarını Yönetim Kurulu’ na, toplandığında Genel Kurul’a raporlar
 • Dernek üyelerinin 1/10 unun yazılı talebi üzerine belirli bir konuda inceleme yaparak raporlar ve gerekli ise yasal işlem başlatılması için girişimde bulunur. 
 • Kararlarını salt çoğunluk ile oluşturur.